تقویم آموزشی کلاس ها

دیابت، عوارض و ارتباط آن با تغذیه

سه شنبه 23 شهریور 1395
4 الی 6 عصر
ظرفیت باقیمانده 5 نفر
مشاهده و ثبت نام

فشارخون و مشکلات قلبی

سه شنبه 30 شهریور 1395
4 الی 6 عصر
ظرفیت باقیمانده 5 نفر
مشاهده و ثبت نام